• یک دهکده بسازید، یک امپراطوری بنیان کنید
  • سربازان را آموزش دهید، ارتش را رهبری کنید
  • در نبردها پیروز شوید، دنیا را تسخیر کنید